Reglement & Voorwaarde

Reglement voor een Natuurgeneeswijze consult bij Tri Dosha .

Om het consult zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als u een afspraak maakt voor een consult, heeft u van de onderstaande voorwaarden en reglement kennis genomen en hiermee akkoord gaat.

 Tri Dosha is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid ervan, die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

 Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons, piepers e.d uit te schakelen of op stille stand te zetten vlak voor aanvang van het consult.

 De behandelingen die ik aan u geef hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch sexueel getinte opmerkingen maken of sexuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit mijn Ayurvedische praktijk verwijderd.

 Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit mijn beroepsethiek als zorggever houd ik mij aan een geheimhoudingsplicht.

 Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email-adres, adres of telefoonnummer gevraagd voor onze administratie.

 Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn voor zowel mij als u een vanzelfsprekendheid tijdens een consult.

Algemene voorwaarden voor praktijk Natuurgeneeskundige Tri Dosha
Art. 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de Natuurgeneeskundig therapeut en de cliënt.
Art. 2. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Therapeut/natuurgeneeskundige zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut/natuurgeneeskundige worden medegedeeld.
 3. Therapeut/natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.
  Art. 3. Wijziging van de overeenkomst
 4. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aan te passen.
 5. Therapeut/natuurgeneeskundige zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
  Art.4 Geheimhouding
  Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.
  Art. 5. Klachten
  Cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan de therapeut/natuurgeneeskundige, bij gebreke waarvan het recht van cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
  Art. 6. Betaling
  Betaling te geschieden na behandeling middels een transactie (overboeking, contant) binnen 3 dagen na factuurdatum op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer.
  Art. 7. Verhindering
  Wanneer u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat wij in de in de mogelijkheid worden gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer u niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht.

Bijnieruitputting

Ben je moe of uitgeput en kun jij je oude energie niet meer terug krijgen.
Heb je meerdere keren bij de huisarts gehoord, u bent chronisch vermoei of u heeft schommelende suiker waarde of luchtwegen infectie
of trek in zoet/zout of trek in alcohol of drank met fructose (light of zero)of gevoelig voor ontstekingen in het lichaam
of ervaar u pijnlijke gewrichten. U krijgt misschien een medicijn maar de klachten blijven.
Tot dat de huisarts zegt, u moet er mee leren leven.

In mijn praktijk hoor ik deze klachten, tijdens mijn consult, elke dag.
Je adviseert, maar er treed geen verbetering op, je heb je ayurdische kennis, je bijscholing, medische kennis etc.
Op een dag was ik mijn computer aan het opschonen en kwam ineens bijnier-uitputting tegen (2014).
Bijnier-uitputting word document gelezen en mij hierin verdiept.
Ik kwam in de ene verbazing naar de andere en kreeg antwoord op mijn vragen.

De bijnieren staan bekend als stressklieren, deze twee kleine puntige piramide bijnieren ( grote van een walnoot)
zitten boven op je nieren. Bij stress maakt deze bijnier een krachtige hormoon aan in je lichaam, deze heet cortisol.

Wat kan de bijnieren beïnvloeden dat ze cortisol gaan aanmaken:
Herhaalde stress
Emotionele stress
Angst
Gebrek aan goede voeding/slechte eetgewoontes
Suiker & wit-meelproducten
Chronische infectie
Allergieën
Gebrek aan, te weinig of teveel bewegen
Negatieve houding/overtuigingen
Gebrek aan slaap
Ongewild werkeloos
Roken
Alcohol
Medicijnen
Psychologische problemen/werk, relatie, geestelijk

In het begin merk je niets, dat is bij ieder persoon anders, het bouwt zich langzaam op met kleine infecties (laaggradische ontstekingen). Steeds minder energie, s morgens niet fit wakker geworden, geen honger of juiste wel.

Ieder mens kan bijnier-uitputting krijgen, als jij jezelf blijft opjagen, je een perfectionist blijft die nooit tevreden is, je steeds onder druk blijft zetten, je niet kunnen uiten omdat je denkt, ik red me wel of het gaat wel over. Kijk dan in de spiegel en vraag je aan jezelf, ben ik wel eerlijk naar mijzelf.

Mocht hier u zich hier in herkennen, dan kunt u een afspraak maken bij Tri Dosha.

natuurgeneeswijze consult

Bij een natuurgeneeswijze consult geef ik u advies en behandelingen vanuit lichamelijke klachten. Van chronische  ( fibromyalgie, reuma, MS, CVS etc ) tot  spijsvertering, huid, stress, vermoeidheid, Burn- out klachten.

Als lichaam en geest niet in balans zijn, kan dit resulteren in bepaalde problemen en/of klachten. Vanuit Lifestyle therapie vanuit de Ayurvedische leer, kan ik u  helpen om lichaam en geest weer terug in balans te brengen.

Door u ingevulde vragen lijst ( mailen wij naar u toe) en het aandachtig luisteren naar uw verhaal. Gaan wij in deze consult kijken naar uw leefstijl, fysieke en mentaal conditie. 60 minuten € 79.90

Daarna stel ik een behandelplan op en mail u diverse informatie : 30 minuten € 39.95.

Voedingsconsult

Heeft u last van vermoeidheid, op geblazen gevoel, geen energie of zit u niet lekker in je vel. Last van spieren, botten, darm of huidklachten?                                    Natuurgeneeswijze therapeut Ferna Pols Vergeer geeft vanuit haar praktijk “Tri Dosha”, life-style therapie vanuit de  Ayurvedische leer. Ayurveda is een natuurlijke geneeswijze uit India en betekent: kennis (veda) van het leven(ayur). Volgens de Ayurveda is het lichaam opgebouwd uit vijf elementen: ether, lucht, vuur, water en aarde. Uit deze vijf ontstaan de Tri Dosha’s ( drie lichaams-typen Vata, Pita en Kapha).
Soms weten we niet meer wat we, moeten/mogen eten.
Wel roomboter of niet, sla wel of niet, vlees of vis!
Wat we eten en drinken, kan dat de medicijnwerking beïnvloeden!

Krijg ik genoeg vitamines binnen?

Op deze vragen krijgt u antwoord in een 60 minuten consult € 79.90
Persoonlijke advies gericht op de individuele persoon.
Extra een uitgewerkte behandelplan en diverse  informatie: 30 min € 39.95

Coaching:

Volgens Ayurveda is het pad (of de fysieke locatie) van (mano vaha srotas) het hele lichaam. De geest beïnvloedt en beïnvloedt letterlijk elke cel en weefsel door het hele lichaam, wat betekent dat er een directe relatie is tussen de geest en onze algehele gezondheid en vitaliteit. Dit krachtenveld reist in beide richtingen. Met andere woorden, ja, geest heeft invloed op materie, maar onze lichamelijke gezondheid heeft ook veel invloed op onze gemoedstoestand. Op deze manier heeft onze ervaring de potentie om onze algehele staat van balans, zowel lichaam als geest, te ondersteunen of te verstoren.

Bij Tri Dosha is er tijd en aandacht voor uw verhaal, want achter uw verhaal zit het verhaal. U kunt geen energie meer vinden om u werk of andere activiteiten te verrichten. Iedere gevraagde actie lijkt er één te veel. Een Burn-in-out-back ontstaat niet in een keer maar is vaak een gevolg van langdurig over je grenzen heengaan. Je doet heel erg je best maar er komt niets uit.  Bij Burn- in-out-back klachten is therapeut  Ferna Pols Vergeer een luisterde oor ( geen tikkende wekker aanwezig) en adviseer zij de cliënt fysiek, mentaal en geestelijk.

Zorg vergoeding , privacy AVG

Ferna Pols Vergeer, Ayurvedic Practitioner,  volgde haar HBO Bachelor opleiding bij EISRA in Den Haag.
Is geaccrediteerd, cliënten kunnen een dag vergoeding ontvangen mits ze een aanvullende natuurgeneeswijze pakket hebben afgesloten.

In het basispakket van de verschillende zorgverzekeraars worden ‘alternatieve behandelingen’ niet vergoed. In de aanvullende pakketten is meestal wel ruimte ingedeeld voor vergoeding van niet-reguliere behandelingen. Artsen, practitioners of therapeuten deze dienen aangesloten te zijn bij een door de verzekeraar erkende beroepsvereniging. De VBAG spant zich in om met de zorgverzekeraars in Nederland tot afspraken te komen.

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Verzekeraars

Of u in aanmerking komt voor vergoeding. kijk op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ayurveda