Reglement & Voorwaarde

Reglement voor een Natuurgeneeswijze consult bij Tri Dosha .

Om het consult zo soepel mogelijk te laten verlopen hanteer ik een aantal voorwaarden. Als u een afspraak maakt voor een consult, heeft u van de onderstaande voorwaarden en reglement kennis genomen en hiermee akkoord gaat.

 Tri Dosha is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid ervan, die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

 Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons, piepers e.d uit te schakelen of op stille stand te zetten vlak voor aanvang van het consult.

 De behandelingen die ik aan u geef hebben niets met erotiek en/of seks te maken. Cliënten die toch sexueel getinte opmerkingen maken of sexuele handelingen en/of gedragingen doen worden per direct uit mijn Ayurvedische praktijk verwijderd.

 Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Vanuit mijn beroepsethiek als zorggever houd ik mij aan een geheimhoudingsplicht.

 Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email-adres, adres of telefoonnummer gevraagd voor onze administratie.

 Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn voor zowel mij als u een vanzelfsprekendheid tijdens een consult.

Algemene voorwaarden voor praktijk Natuurgeneeskundige Tri Dosha
Art. 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen de Natuurgeneeskundig therapeut en de cliënt.
Art. 2. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Therapeut/natuurgeneeskundige zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan therapeut/natuurgeneeskundige worden medegedeeld.
 3. Therapeut/natuurgeneeskundige is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door de cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.
  Art. 3. Wijziging van de overeenkomst
 4. Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat door een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen zullen partijen tijdig en in onderling overleg de behandeling aan te passen.
 5. Therapeut/natuurgeneeskundige zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
  Art.4 Geheimhouding
  Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  Informatie van medische aard is in ieder geval vertrouwelijk in de zin van dit artikel.
  Art. 5. Klachten
  Cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen 30 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan de therapeut/natuurgeneeskundige, bij gebreke waarvan het recht van cliënt om te stellen dat de werkzaamheden niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt.
  Art. 6. Betaling
  Betaling te geschieden na behandeling middels een transactie (overboeking, contant) binnen 3 dagen na factuurdatum op het door dienstverlener aangegeven bankrekeningnummer.
  Art. 7. Verhindering
  Wanneer u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren aan te geven, zodat wij in de in de mogelijkheid worden gesteld deze plaats op te vullen. Wanneer u niet tijdig afbelt zullen de kosten voor de gereserveerde tijd bij u in rekening worden gebracht.

Infectiepreventie Corona virus

Geachte cliënt,

Gelukkig mag ik u weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is zijn er vanuit de beroepsorganisatie bepaalde spelregels opgesteld voor uw en mijn veiligheid.
U wordt geacht deze te lezen en te respecteren:

• Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt beperkt.
Bel beneden bij de voordeur aan, ook staat de beneden deur open. U kunt via de trap of met de lift, gebruik u sleutel voor de druktoetsen van de lift.

• In de wachtruimte bij de lift staan de stoelen zo opgesteld, dat u altijd op minimaal 1,5 meter afstand bent van de medepatiënten, mochten die er toch nog zijn. Er is ruimte genoeg om elkaar te passeren.
Kom op tijd, maar niet te vroeg; desinfecteer uw handen bij binnenkomst.

• Doe u toilet gang thuis, in geval van nood is de toilet beschikbaar. Deze wordt na gebruik gereinigd.
Neem 2 grote oude badhanddoeken mee en slippers. Plus een aparte plastic zak/tas, om na de behandeling de handdoeken erin te doen.

• Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis.
Een van beide ouders kan uiteraard met hun kind (tot 16 jaar) meekomen;

• Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw tas of jaszak;

• Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;

• Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, behandeltafel en schoongemaakt.
Raakt zo min mogelijk dingen aan tijdens uw afspraak bij Tri Dosha.

• Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand; tijdens de therapeutische massage doe ik, als u op uw rug ligt, een mondkapje op.

• Voor dat u op uw afspraak komt, stel ik een aantal vragen (Triage) via de app, zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken of er iets is veranderd.
Elke ochtend check ik ook mijzelf, hoe ik mij voel, om verspreiding te voorkomen. Mocht ik onverwachts symptomen hebben dan annuleer ik de afspraak, ivm uw veiligheid.

• Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

natuurgeneeswijze consult

Bij een natuurgeneeswijze consult geef ik u advies en behandelingen vanuit lichamelijke klachten. Van chronische  ( fibromyalgie, reuma, MS, CVS etc ) tot  spijsvertering, huid, stress, vermoeidheid, Burn- out klachten.

Als lichaam en geest niet in balans zijn, kan dit resulteren in bepaalde problemen en/of klachten. Vanuit Lifestyle therapie vanuit de Ayurvedische leer, kan ik u  helpen om lichaam en geest weer terug in balans te brengen.

Door u ingevulde vragen lijst ( mailen wij naar u toe) en het aandachtig luisteren naar uw verhaal. Gaan wij in deze consult kijken naar uw leefstijl, fysieke en mentaal conditie. 60 minuten € 79.90

Daarna stel ik een behandelplan op en mail u diverse informatie : 30 minuten € 39.95.

Voedingsconsult

Heeft u last van vermoeidheid, op geblazen gevoel, geen energie of zit u niet lekker in je vel. Last van spieren, botten, darm of huidklachten?                                    Natuurgeneeswijze therapeut Ferna Pols Vergeer geeft vanuit haar praktijk “Tri Dosha”, life-style therapie vanuit de  Ayurvedische leer. Ayurveda is een natuurlijke geneeswijze uit India en betekent: kennis (veda) van het leven(ayur). Volgens de Ayurveda is het lichaam opgebouwd uit vijf elementen: ether, lucht, vuur, water en aarde. Uit deze vijf ontstaan de Tri Dosha’s ( drie lichaams-typen Vata, Pita en Kapha).
Soms weten we niet meer wat we, moeten/mogen eten.
Wel roomboter of niet, sla wel of niet, vlees of vis!
Wat we eten en drinken, kan dat de medicijnwerking beïnvloeden!

Krijg ik genoeg vitamines binnen?

Op deze vragen krijgt u antwoord in een 60 minuten consult € 79.90
Persoonlijke advies gericht op de individuele persoon.
Extra een uitgewerkte behandelplan en diverse  informatie: 30 min € 39.95

Coaching:

Volgens Ayurveda is het pad (of de fysieke locatie) van (mano vaha srotas) het hele lichaam. De geest beïnvloedt en beïnvloedt letterlijk elke cel en weefsel door het hele lichaam, wat betekent dat er een directe relatie is tussen de geest en onze algehele gezondheid en vitaliteit. Dit krachtenveld reist in beide richtingen. Met andere woorden, ja, geest heeft invloed op materie, maar onze lichamelijke gezondheid heeft ook veel invloed op onze gemoedstoestand. Op deze manier heeft onze ervaring de potentie om onze algehele staat van balans, zowel lichaam als geest, te ondersteunen of te verstoren.

Bij Tri Dosha is er tijd en aandacht voor uw verhaal, want achter uw verhaal zit het verhaal. U kunt geen energie meer vinden om u werk of andere activiteiten te verrichten. Iedere gevraagde actie lijkt er één te veel. Een Burn-in-out-back ontstaat niet in een keer maar is vaak een gevolg van langdurig over je grenzen heengaan. Je doet heel erg je best maar er komt niets uit.  Bij Burn- in-out-back klachten is therapeut  Ferna Pols Vergeer een luisterde oor ( geen tikkende wekker aanwezig) en adviseer zij de cliënt fysiek, mentaal en geestelijk.

Zorg vergoeding , privacy AVG

Ferna Pols Vergeer, Ayurvedic Practitioner,  volgde haar HBO Bachelor opleiding bij EISRA in Den Haag.
Is geaccrediteerd, cliënten kunnen een dag vergoeding ontvangen mits ze een aanvullende natuurgeneeswijze pakket hebben afgesloten.

In het basispakket van de verschillende zorgverzekeraars worden ‘alternatieve behandelingen’ niet vergoed. In de aanvullende pakketten is meestal wel ruimte ingedeeld voor vergoeding van niet-reguliere behandelingen. Artsen, practitioners of therapeuten deze dienen aangesloten te zijn bij een door de verzekeraar erkende beroepsvereniging. De VBAG spant zich in om met de zorgverzekeraars in Nederland tot afspraken te komen.

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Verzekeraars

Of u in aanmerking komt voor vergoeding. kijk op: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ayurveda